X

دانشکده پرستاری ومامایی

 

 

مقالات اعضای محترم هیأت علمی دانشکده پرستاری و مامایی در پایگاه های استنادی

 

ردیف

نام خانوادگی

نام

Pubmed

Scopus

ISI

ISC

h-index

 1

دکتر دیرکوند

اشرف

25

49

5

8

11

2

خانم جعفرپور

ملوک

22

26

6

3

9

3

دکترآزادی

آرمان

22

23

5

5

8

 4 دکتر تقی نژاد  حمید  18 25  5 -- 8
 5

دکتراعظمی

ساناز

11

 

27

10

 0 8
 6  خانم سهرابی زینب  9 12  3  --- 6

7

دکتر مظفری

مصیب

11

15

3

10

5

8

دکتر اطاقی

معصومه

9

26

2 3 8

9

خانم غیاثی

نسرین

0

0

0

3

0

10

دکتر رئیسی فر افسانه

9

11

0

0

6

10

خانم بهرامی وزیر

الهه

3

6

0

0

1

11 دکتر شریفی نسیبه 9 20     5
12 دکتر چهره راژان 10 2     2
13 دکتر شوهانی معصومه 26 39     8

  

 

 

تاریخ آخرین بروزرسانی1399/05/14