X

اخبار

تاریخ انتشار: دوشنبه 13 مرداد 1399

  برگزاری کارگاه مجازی معرفی پایگاه استنادی اسکاپوس

امتیاز: Article Rating

کارگاه معرفی اسکاپوس به صورت مجازی برای کلیه پژوهشگران دانشگاه در تاریخ 31/04/1399 رأس ساعت 10:30 الی 12 برگزار گردید.

اشتراک گذاری
ثبت امتیاز