X
شاخص CiteScore

الزویر از محصول جدیدی تحت عنوان Journal Metrics رونمایی کرده است. آنچه که در این محصول خودنمایی می کند فاکتور جدیدی به نام CiteScore می باشد که به نوعی رقیب IF در ISI است. این شاخص در تکمیل سایر شاخص های اسکوپوس از جمله SNIP و SJR است.

یک مورد خاص که در سایت اسکور وارد محاسبه نمی گردد، مقالات In press است. از آنجایی که اسکوپوس همه مقالات In press را از ناشران مختلف دربرنمی گیرد، لذا برای اجتناب از اشکال در محاسبات این شاخص استنادی، مقالاتی که هنوز در شماره ای از مجله وارد نشده اند، در محاسبه سایت اسکور وارد نمی شود.

روش محاسبه Cite Score

CiteScore از تقسیم استنادات به مقالات سه سال اخیر بر تعداد مقالات سه سال اخیر به دست می آید.