X

شاخص G

يكي ديگر از جديدترين شاخص هايي كه براي اندازه گيري كمّي برونداد علمي پژوهشگران علم فيزيك و ديگر پژوهشگران پيشنهاد شده، شاخص G است كه آن را لئو اگه (2006) در مقاله اي با عنوان "نظريه و كاربرد شاخص G" نشان داد. این شاخص با استفاده از مجذور تعداد مقاله ها و مقايسه آن با مجموع استنادها در محاسبات، در واقع مقاله هاي پراستناد يك پژوهشگر را برجسته تر مي كند